Regulamin sklepu internetowego www.sklep.agromarket24.net  ważny od 25.12.2014r.

Spis treści:

I. Regulamin sklepu

II. Polityka Ochrony Prywatności

III. Polityka cookies

I. Regulamin sklepu

Sklep.agromarket24.net to sklep internetowy, dostępny w domenie sklep.agromarket24.net, prowadzony przez Drowis Robert Graś z siedzibą we Wronkach przy ul. Myśliwskiej 29,NIP: 787-200-19-94 z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@agromarket24.net.   


1. Drowis Robert Graś prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie sklep.agromarket24.net

2. Klienci  mają możliwość korzystania z sklep.agromarket24.net dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklep.agromarket24.net (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na sklep.agromarket24.net ma charakter bezterminowy.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklep.agromarket24.net należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Drowis Robert Graś, której przedmiotem są usługi świadczone przez Drowis Robert Graś, na warunkach określonych w Regulaminie. 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklep.agromarket24.net, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z sklep.agromarket24.net oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w sklep.agromarket24.net są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklep.agromarket24.net są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w formie papierowej i dołączana do przesyłki.
 

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów przy ul. Myśliwska 19 64-510 Wronki. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku wskazanym w sklep@agromarket.net w zakładce  Dostawa.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Drowis Robert Graś dotycząca zakupu danego produktu w sklep.agromarket24.net ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklep.agromarket24.net  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest sklep przy ul. Myśliwska 19 64-510 Wronki.

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklep.agromarket24.net produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. W Przypadku płatności przy odbiorze po dwukrotnej, bezskutecznej próbie dostarczenia towaru do klienta(w tym wypadku również nie zapłacenia) Drowis Robert Graś i sklep@agromarket24.net zatrzega sobie prawo odstapenia od umowy. 
Możliwe są następujące formy płatności:

- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu.

- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę( Poniżej znajduja się dane do przelewu). Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Drowis Robert Graś , zamówienie jest przekazywane do realizacji. Wszelkich wpłat realizowanych z pominieciem serwisu Transferuj.pl należy dokonywać na niżej podany numer rachunku bankowego.

Drowis Robert Graś

ul. Myśliwska 29

64-510 Wronki

Nr konta bankowego: 09 1140 2004 0000 3602 7571 3580

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Transferuj.pl – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań pod numerem KRS 0000412357. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  


11. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 

12. Sklep.agromarket24.net odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

13. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Drowis Robert Graś podany w dolnejczęści Regulaminu, na koszt sklep.agromarket24.net.

14. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Drowis Robert Graś niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Drowis Robert Graś albo Drowis Robert Graś nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęto. 

15. Drowis Robert Graś i sklep.agromarket24.net rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Drowis Robert Graś i sklep.agromarket24.net nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Drowis Robert Graś.

16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. „W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.”

17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklep.agromarket24.net nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

18. Podane przez Klientów dane osobowe Drowis Robert Graś i sklep.agromarket24.net zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu .

19. Drowis Robert Graś może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklep.agromarket24.net. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Drowis Robert Graś, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia w sklep.agromarket24.net  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

20. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

21. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Drowis Robert Graś w ramach sklep.agromarket24.net będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

II. Polityka Ochrony Prywatności

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. Drowis Robert Graś lub sklep internetowy agromarket24.net przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Drowis Robert Graś z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Drowis Robert Graś oraz Sklep agromarket24.net zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Drowis Robert Graś oraz Sklep agromarket24.net sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklep.agromarket24.net. 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w sklep.agromarket24.net jest:

  Drowis Robert Graś - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Drowis Robert Graś na stronie internetowej sklep.agromarket24.net;

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu internetowego sklep.agromarket24.net- Drowis Robert Graś w zakresie zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklep.agromarket24.net (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

5. Klienci mogą przeglądać sklep.agromarket24.net oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w sklep.agromarket24.net   oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Drowis Robert Graś informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

8. W przypadku uzyskania przez Drowis Robert Graś lub Sklep agromarket24.net wiadomości o korzystaniu przez Klienta z sklep.agromarket24.net niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Drowis Robert Graś lub Sklep agromarket24.net może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Drowis Robert Graś oraz Sklep agromarket24.net zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Drowis Robert Graś lub Sklep agromarket24.net zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Drowis Robert Graś lub Sklep agromarket24.net danych osobowych innemu niż Drowis Robert Graś lub Sklep agromarket24.net administratorowi danych.

10. Drowis Robert Graś oraz Sklep agromarket24.net zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Drowis Robert Graś oraz Sklep agromarket24.net zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w Regulaminie, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Drowis Robert Graś i Sklep internetowy agromarket24.net mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Drowis Robert Graś lub Sklepu agromarket24.net. lub też gdy Drowis Robert Graś lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w agromarket24.net naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, W celu ułatwienia proponujemy Państwu wypełnić Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Drowis Robert Graś ,  
ul. Myśliwska 19
64-510 Wronki


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Drowis Robert Graś
ul.Myśliwka 29
64-510 Wronki
sklep@agromarket24.net


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

III. Polityka cookies

1. Podczas korzystania ze strony sklepu agromarket24.net w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki cookies). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania ze sklepu agromarket24.net. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu agromarket24.net, w szczególności funkcji wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

3. Użytkownicy sklepu agromarket24.net pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Utrata anonimowości następuje w momencie rejestracji lub logowania do konta i zostaje odzyskana w momencie wylogowania z konta.

4. Cookies są zakładane na komputerze użytkownika i po wyjściu użytkownika ze sklepu sklep.agromarket24.net przestają być przetwarzane. Przetwarzanie plików cookies odbywa się tylko w czasie obecności użytkownika w sklepie agromarket24.net.

5. Pliki cookies zakładane są w szczególności w celu:

- uwierzytelnienia użytkownika,

- przyspieszenia obsługi użytkownika przez system sklepu agromarket24.net,

- zabezpieczenia sklepu internetowego przed atakami szkodliwego oprogramowania,

- ułatwienia wypełniania formularzy w sklepie agromarket24.net.

6. System sklepu agromarket24.net odczytuje i przetwarza tylko pliki cookies skonfigurowane w sklepie. Sklep internetowy nie wykorzystuje cookies założonych na innych stronach internetowych.

7. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).